<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Corectam de zor - Spell Checker de Romana in Open Office

sâmbătă, 8 noiembrie 2008

Fericire mare azi – am găsit, în sfârșit spell checker pentru română pentru Open Office!!! Sau și mai corect – a apărut spell checker, că de găsit l-a gasit Google. Mulțumesc RoSpell!!!

Și merge, până acum nu am găsit probleme cu el și am mai găsit și un setup în Vista pentru diacrtitice care nu îmi inversează z-ul și y-ul și alte caractere ca : !,@,#,$,%,^,&,*,(,),-,=,+,-,_. Nu am găsit încă tilda, dar pot să ma lipsesc :).

Așa – dacă e cineva interesat de cele de mai sus – uite aici găsiți Spell Checkerul. O să aveți nevoie de Open Office 3.0. Spell Checker-ul a apărut de curând, adică pe 19 octombrie 2008, așa că e proaspăt.

Și aici e și un printscreen cu setările mele de tastatură.

Fericire mare!

Etichete: , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008